Kallelse: Årsstämma Brf Ekparken 2018

Tisdagen den 24 april 2018 kl. 19.30 i gemensamhetslokalen, Stora Kvinns väg 80.

Årsredovisningen samt revisionsrapporten kommer att skickas ut separat, två veckor innan årsstämman

Dagordning

 1. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 12. Beslut om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden: 3 motioner:
 1. Revidering av brf Ekparkens stadgar
 2. att föreningen gör det möjligt att, på egen bekostnad, byta ut insatsen i motorvärmarstolpe för laddning av elbil. Alternativt att föreningen installerar 1-2 snabba laddstationer som delas mellan medlemmarna
 3. Att vi börjar med matavfallshämtning.

Ekparkens årsredovisning samt stadgar finns att ladda ner på www.ekparken.se eller kan fås via mail info@ekparken.se.linux358.unoeuro-server.com 

Frågor inför stämman kan sändas till styrelsen.